[O23] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน ตุลาคม 2564

แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน ธันวาคม 2564

แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำเดือน มกราคม 2565

แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำเดือน มีนาคม 2565