[O23] : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล