[O21] : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจําปีงบประมาณ 2566

แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566