[O24] : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
เรื่อง การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีการศึกษา 2566

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีการศึกษา 2566

แผนการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปี พ.ศ.2566

สรุปงบ ประจำปีการศึกษา 2566