[O35] : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
เรื่อง มาตรการการรับสินบน

ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง