ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ

ด้วยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 – 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2568) เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการเครื่องถ่ายเอกสารให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 1,300 คน โดยให้มีสินค้าบริการจัดจำหน่ายอย่างมีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎเกณฑืของทางราชการและโรงเรียน