ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทย

า ในวันที่ 27 มกราคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำน …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาทำความเข้าใจกับนักเรียนเรื่องแนวปฏิบัติในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามความสมัครใจ

ในวันที่ 27 มกราคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวย …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับรางวัลนักประชาสัมพันธ์ระดับดี ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (สพม.38) จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับรางวัลนักประชาสัม …

Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

ในวันที่ 26 มกราคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวย …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยารับการตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสพม.38

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยกา …

Read More »