แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ลิ้งค์ดูข้อมูล
O1โครงสร้างหน่วยงาน - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
เช่น สํานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
O2ข้อมูลผู้บริหาร - แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
- ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ
ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่- แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน
- แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย
ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานแสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรสาร
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
- พ.ร.บ.ระเบียบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562)
- พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- กฎกระทรวง สพฐ. (ฉบับที่๒) พ.ศ. 2556 (แบ่ง กพร. ตสน.)
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2547
- คำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อที่ 17 วันที่ 4 เมษายน 2560
- มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ทุกหน่วยงาน
จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฯลฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์ - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ
O8Q&A (ถาม-ตอบ) - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ
เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
ติดต่อสอบถามข้อมูลและแจ้งปัญหา
O9Social Network - แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook,
Twitter, Instagram เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
Social Network
O10แผนดำเนินงานประจำปีแสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
แผนดำเนินงานประจำปี
O11รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดําเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีรอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เช่น ผลการดําเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ
ใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

*การให้บริการ หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการ
ตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน
สําหรับหน่วยงานที่ มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจํานวนมาก
อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสําคัญ
ต่อภารกิจของหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสําหรับบริการหรือ
ภารกิจใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
เป็นต้น
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
- แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17E–Service - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจ
หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่อช่วยอํานวยความ สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
ระบบรับสมัครนักเรียน Online

ระบบจองห้องประชุม Online
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนๆ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2565
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ การเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือ จ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่า
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25นโยบายการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม
- เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
หรือ นโยบายที่กําหนดในนามของหน่วยงาน
- เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
- เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2565
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการ
ตาม บุคคลประจําปี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
และประพฤติมิชอบ
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ
ที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ
วิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี
- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง
เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
- เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2565
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทาง ออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ.2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
- เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ
ให้ความสําคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและ โปร่งใส
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ.2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือ
การปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการ
บริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ.2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต
- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ.2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ.2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ ช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต ในไตรมาส
- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการ ทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดําเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เช่น
ผลการดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
การ กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทาง
การกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ.2565
การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน