ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่า …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเปิดกิจกรรมการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำน …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยายินดีต้อนรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจัง ที่มาศึกษาดูงาน “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเป็นกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สหวิทยาเขตพระแม่ย่า

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำน …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การถอดบทเรียน 2:3:4:3

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำน …

Read More »