แบบสำรวจการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียน นักเรียน ครู ที่มีความจำเป็นต้องจัดการเรียนรูปแบบออนไลน์ ณ ที่พักอาศัย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5